czwartek, październik 28, 2021

Sukcesywne przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM ul. Jagiellońska 7 34-500 Zakopane

 

tel/fax (18)20 14733 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Sukcesywne przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem

 

 

 

znak sprawy:MOPS.ZP.3402-1/11

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr.113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP

 

  

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

 

V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

 

VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

VIII. WADIUM PRZETARGOWE

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

X. WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 

XI. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ

 

XII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

XIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

XIV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

XVII. TERMIN MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

 

XXI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

XXIV. INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW

 

XXV. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

FORMULARZ OFERTY

 

OŚWIADZCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem.

 

34-500 Zakopane ul. Jagiellońska 7

 

REGON: 004404361

 

NIP

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer telefonu i faksu: 18-20-147-33

 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46.

 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania , wydawania i dowozu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem w okresie od 01-02-2011 do 31-12-2011r.

 

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (jedn. tekst z 2009r. Dz. U. Nr. 175, poz. 1362 ze zmianami)

 

2) Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego – POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – (Dz. U. Nr. 267, poz. 2259 ze zm.)

 

3) Uchwałą Nr. XLVI/461/2006 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie – określenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy.

 

4) W skład posiłku wchodzi:

 

- zupa

 

- drugie danie

 

- kompot Jadłospis musi być zróżnicowany.

 

4) Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji zamówienia – ok.24000,

 

5) Przewidywana liczba osób korzystających z posiłków – ok. 100 osób dziennie.

 

6) Wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób . Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

 

7) Posiłki maja być wydawane przez pięć dni w tygodniu, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy. Pięciodniowy jadłospis musi zawierać 2 posiłki mięsne i 3 posiłki bezmięsne. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewnić nie mniej niż 1200 kcal w tym:

 

- białko stanowić ma ok. 12% posiłku

 

- węglowodany ok. 48% posiłku

 

- tłuszcze ok. 30% posiłku

 

(pozostałe: cukry proste, witaminy i mikroelementy). W punkcie żywieniowym musi znajdować się aktualny jadłospis z podaniem gramatury posiłków.

 

8) Wykonawca musi zapewnić punkt żywieniowy w którym będą wydawane posiłki i umożliwić pobieranie posiłków na wynos w menażkach , oraz w niektórych przypadkach dowóz posiłków do podopiecznych . Punkt żywieniowy, w którym będą wydawane posiłki musi być zlokalizowany na terenie Zakopanego w dogodnej okolicy pod względem komunikacyjnym, jak również dogodnej odległości od MOPS- Zakopane. Wykonawca musi zapewnić obsługę dla 100 osób dziennie , w tym 50 osób jednocześnie.

 

9) Wykonawca określi cenę jednostkową jednego posiłku wraz z podatkiem VAT i cena ta będzie stała niezależnie od rodzaju posiłku.

 

10) Wykonawca musi posiadać zezwolenie SANEPID-u na prowadzenie działalności gastronomicznej i tytuł prawny do lokalu , gdzie będą wydawane posiłki.

 

11) Posiłki będą wydawane osobą posiadającym talon obiadowy wydany przez Zamawiającego.

 

12) Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w zakresie wydawania posiłków.

 

13) Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli jakości wydawanych posiłków, ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, walorów smakowych oraz estetyki.

 

14) Posiłki będą wydawane na podstawie bloczków wydanych przez Zamawiającego

 

 

 

WYKONAWCA NR

MIESIĄC I ROK

KOSZT JEDNEGO OBIADU …ZŁ

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

55 32 10 00-6 usługa przygotowywania posiłków

 

55 32 20 00-3 usługa gotowania posiłków

 

55 32 00 00-9 usługa podawania posiłków

 

55 52 00 00-1 usługa dostarczania posiłków

 

 

 

IV. Informacja o ofertach częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 

V. Informacja o zamówieniach uzupełniających.

 

Zamawiający nie przewiduje zamówienie uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 

 

VII. Wymagany termin wykonania zamówienia.

 

Sukcesywne wydawanie posiłków w okresie 01-02-2011 r. do 31-12-2011 r.

 

 

 

VIII. WADIUM PRZETARGOWE Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium.

 

 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej.

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku gdy te podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. X. ppkt 2. siwz

 

 

 

X. Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty.

 

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1 siwz do oferty należy dołączyć:

 

1.1 podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr. 4 do niniejszej specyfikacji;

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy dołączyć:

 

2.1 podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr. 3 do niniejszej specyfikacji;

 

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestr, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. 12.1,2 siwz, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2.3 Decyzja Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogów higieny oraz właściwej jakości zdrowotnej wydawanych posiłków.

 

2.4 Wykaz wykonania przynajmniej jednej usługi wykonanej przez Wykonawcę i dokumenty potwierdzające należyte jej wykonanie.

 

2.5 Dokumenty potwierdzające posiadania uprawnień do pracy w lokalu przez osoby tam zatrudnione ( książeczka SANEPID-u)

 

2.6 Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu oraz spełnianie przez lokal warunków określonych w przepisach PPOŻ, SANEPID-u oraz BHP.

 

3. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 

3.1 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta będzie podpisane przez pełnomocnika;

 

3.2 wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr. 1 do specyfikacji ( wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji) wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr. 2 do siwz;

 

3.3 jeżeli oferta jest składana przez osobę prawną odpis z właściwego rejestru wykazującego prawo do składania oświadczeń woli przez osoby działające w imieniu oferenta;

 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2.2 niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 

5. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pakt. 10.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

9. Jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

 

XI Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę.

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 W zakresie warunków określonych w pkt. 9 siwz, Wykonawcy wspólnie albo co najmniej jeden z nich mają udowodnić, iż spełniają te warunki.

 

5. Dokumenty na podstawie braku podstaw do wykluczenia wskazane w pkt. 10.2 specyfikacji muszą być złożone przez każdego z Wykonawców. Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 10.1 siwz mają złożyć Wykonawcy wspólnie albo co najmniej jeden z nich.

 

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

 

7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

 

 

 

XII Przesłanki wykluczenia wykonawców.

 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

1.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, że nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 

1.2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

 

1.3. Wykonawców, Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

1.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego:

 

1.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

1.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówieni, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

1.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

1.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

1.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 

2.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

 

2.2. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 

2.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 

2.4. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

XIII Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub droga elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 

 

XIV Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem

 

ul. Jagiellońska 7

 

34-500 Zakopane

 

Z dopiskiem:

 

Nr. faxu: 18/20 147 33

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 1.

 

5. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

 

6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Ewa Bromilska-Zawiła

 

 

 

XV Termin związania ofertą.

 

Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

 

XVI Opis sposobu przygotowania oferty.

 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą jeden posiłek.

 

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

 

3.1 Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji.

 

3.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę posiadającą uprawnienia do tłumaczenia.

 

3.3 Oferta w raz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

 

1)osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,

 

2)osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 

3)osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty,

 

4) w przypadku składania ofert wspólnych wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11 ppkt.2 siwz,

 

3.4 Wszystkie strony mają być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis treści.

 

3.5 Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez uprawnioną osobę.

 

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z godnie z art. 96 ust.3 w zw.z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

 

4.1 Zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr. 153 poz.1503) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

4.2 Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej oprawie/kopercie, oznaczonej hasłem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” , znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

4.3 Brak takiego ostrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.

 

4.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: Jego nazwa (firma) oraz adres, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 

 

XVII Termin i miejsce składania ofert.

 

1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych kopertach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, w terminie do dnia 19.01.2011.do godz.12-tej.

 

1.1 Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

 

„Przetarg nieograniczony – USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA , WYDAWANIA I DOWOZU GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM W OKRESIE OD 01-02-2011 r.do 31-12-2011r. Nie otwierać przed dniem 19.01.2011 r. Przed godziną 13 – stą

 

Na kopercie należy podać nazwę adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 

1.2 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku , np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.

 

2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone.

 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

 

3.1 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

 

 

 

XVIII Termin otwarcia ofert.

 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.01.2011r.o godz. 13-tej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7.w pokoju nr.1.

 

2. Do wiadomości obecnych zostanie podana:

 

2.1 kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 

2.2 imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy;

 

2.3 cena netto i brutto podana w ofercie;

 

2.4 termin zamówienia

 

2.5 termin płatności faktury;

 

2.6 Informacje powyższe zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

3.1 Zamawiający poprawi w ofercie:

 

3.1.1 oczywiste omyłki pisarskie,

 

3.1.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

3.1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty za specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 3.1.3 jego oferta zostanie odrzucona.

 

4. O wyniku postępowania każdy z wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej

 

 

 

XIX Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr. 1 do niniejszej SIWZ dla oferowanego lub oferowanych pakietu, gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty usługi , podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić . Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałość proponowanych cen przez cały okres obowiązania umowy, z uwzględnieniem sezonowości produktów.

 

2. Całkowita cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr. 2 winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

 

3. Kalkulując cenę oferty należy podać cenę jednostkową netto, następnie obliczyć wartość netto mnożąc podaną cenę netto przez przewidywaną ilość. Wskazać w nagłówku zastosowaną stawkę podatku (w %)i obliczyć wartość podatku VAT, po czym obliczyć wartość brutto, poprzez podsumowanie wartości netto i wartości podatku VAT.

 

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

 

 

XX Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

2.1 Cena brutto za całość usługi – 100%
        Cn
C= -------- x 100 x 100%
       Cb

 

Gdzie:

 

C- wartość punktowa kryterium „cena”

 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert:

 

Cb – cena badanej oferty.

 

 

 

2.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów w oparciu o podane kryterium.

 

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

 

XXI Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy załącznik nr. 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

XXII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1. Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt2 ustawy PZP.

 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien złożyć : aktualną kopię dokumentu dopuszczającego wykonawcę do obrotu prawnego tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z oferta ( w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich).

 

 

 

XXIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

XXIV Informacja o korzystaniu z podwykonawców.

 

W oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w treści oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 

 

XXV Przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach gdy:

 

 

 

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 

3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie a oferenci na wezwanie zamawiającego nie złożyli ofert dodatkowych

 

4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

 

5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

XXVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

- odrzucenie oferty odwołującego.

 

2.1 . Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.

 

2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 

2.4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

 

2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną ( a każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania ), albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej.

 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 26.2.5 i 26.2.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy.

 

 

 

Zatwierdzam: mgr Spisak Janina

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.