sobota, czerwiec 15, 2024

Status Prawny

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM

 Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem zwany dalej MOPS stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Miasta Zakopane, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną jako jednostka budżetowa, uprawnioną do wykonywania zadań własnych Miasta i zadań zleconych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.).
  2. Siedzibą MOPS jest Miasto Zakopane, a terenem działań są granice administracyjne Miasta Zakopane.
  3. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane i Wojewoda Małopolski.

§ 2.

1. MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym

     (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

     (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

     (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

     (Dz. U. z 2001 nr 71,poz.734 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

     (Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

     (Dz. U. z 2009 nr 1, poz.7 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

     (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

     (Dz. U. z 2012 r. poz. 214),

9) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

     (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy

     (Dz. U. z 2008 r. nr 69 , poz.415 z póżn. zm.),

11) ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

     (Dz. U. z 2008 nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )

12) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

     (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości

     (Dz. U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 09.06. 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

     (Dz. U. z 2011 r nr 149, poz.887 ),

15) innych przepisów prawa materialnego dotyczących działania MOPS,

16) niniejszego Statutu.

§ 3.

1. MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Miasta Zakopane w skład, którego wchodzą:

1) Dział Administracyjno-Obsługowy

2) Dział Finansowo-Księgowy

3) Dział Pomocy Środowiskowej

4) Dział Świadczeń Finansowych i Dokumentacji

5) Dział Dodatków Mieszkaniowych

6) Dział Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjny

7) Dział Usług Opiekuńczych

8) Dział Integracji i Aktywności Społecznej

9) Noclegownia dla bezdomnych

10) Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica – prowadzona w formie opiekuńczej

2. Zasady funkcjonowania i podporządkowania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny MOPS.

 Rozdział 2.

Cele i zadania

 § 4.

1. Podstawowym celem MOPS jest realizacja zadań pomocy społecznej, jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, wychowawczych i opiekuńczych zmierzających do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin przeżywających trwałe, lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Pomoc świadczona przez MOPS powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  

§ 5.

Do zadań MOPS należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) sporządzanie bilansu potrzeb, analiz i ocen stanu pomocy społecznej na terenie działania MOPS,

3) sporządzanie programów związanych m.in. z pomocą w wychodzeniu ze sfery ubóstwa, bezdomności, bezrobocia,

4) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu, lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

6) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych Ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami,

b) prowadzenie postępowań i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami w zakresie zadań własnych i zleconych,

7) koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa - jeśli ich cele obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 6.

MOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizacje zadań statutowych.

 Rozdział 3.

Organizacja i  zarządzanie

§ 7.

1. Pracą MOPS kieruje Dyrektor MOPS, z którym Burmistrz Miasta nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy,
2. Za swoją działalność Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Miasta.
3. Zakres czynności i obowiązków Dyrektora ustala Burmistrz Miasta.
4. Dyrektor MOPS na podstawie udzielonych przez Burmistrza Miasta upoważnień i pełnomocnictw działa jednoosobowo i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
5. Na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Dyrektor MOPS może występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.
6. Dyrektor MOPS ustala strukturę oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych kierowanego przez siebie Ośrodka w Regulaminie Organizacyjny MOPS.
7. Do zadań Dyrektora MOPS należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach wynikających z przepisów prawa, na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Zakopane,

2) organizowanie bieżącej działalności MOPS i prowadzenie bieżącej kontroli wykonywania zadań przez podległych mu pracowników,

3) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami wymienionymi w ust.5 ,

4) składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na obszarze działania MOPS.

5) bieżąca kontrola stanu środków finansowych będących w dyspozycji MOPS,

6) wytaczanie - w razie potrzeby - powództw alimentacyjnych na rzecz obywateli,

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników komórek organizacyjnych znajdujących się w strukturze organizacyjnej MOPS,

8) na wniosek Dyrektora MOPS, Burmistrz może udzielić innej osobie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych Miasta, a także zadań zleconych.

9) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb i przepisów prawa,

Rozdział 4.

Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 8.

Dyrektor MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.

§ 9.

1. MOPS samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową, administracyjno-biurową i kadrową,
2. Zakres i sposób finansowania zadań własnych Miasta określa Rada Miasta w uchwalanym corocznie budżecie Miasta, a zakres i sposób finansowania zadań zleconych - dotacja Wojewody.
3. MOPS może przyjmować darowizny przeznaczone na działalność Statutową.

 Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 10.

 

1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie obowiązujące przepisy aktów prawnych.