sobota, czerwiec 15, 2024

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zakopanem

 MOPS Zakopane zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopszakopane.pl.

 Data publikacji strony internetowej: 2013-01-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-22

 Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treści niedostępne

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu
1.2 – Dostępność multimediów zmiennych w czasie
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiadania (zrozumiała) prezentacja zawartości
1.4 – Możliwość rozróżnienia. Ułatwienie percepcji treści
2.1 – Dostępność z klawiatury
2.2 – Wystarczająca ilość czasu
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
2.4 – Możliwość nawigacji
2.5 – Sposób wprowadzania danych
3.1 – Możliwość odczytania
3.2 – Przewidywalność
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
4.1 – Kompatybilność

 Wyłączenia

 Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

 Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

 Strona: http://www.bip.mopszakopane.pl/ jest zgodna 99,47 %

 Link do raportu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=27e6e8f4-6110-4035-bf05-bf5817d5ee94

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Włodzimierz Słomczyński

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

 Telefon: 18 20 147 33

 Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Skargi i odwołania

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków.
Sala Obsługi Klientów znajduje się na poziomie 0 - po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępna jest sala obsługi klientów na poziomie 0 gdzie nie ma progów i schodów. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z MOPS Zakopane możliwy jest w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. korespondencję pisemną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane.
  3. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 18 20 147 33

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego do pobrania poniżej:

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (raport.pdf)raport.pdf[ ]61 kB308 Pobieranie2021-03-31 16:04