sobota, czerwiec 15, 2024

Sposób Załatwienia Spraw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Sprawy kierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem rozpatrywane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z poźn. zm) oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.