sobota, czerwiec 15, 2024

Ogłoszenie o wyniku przetargu - MOPS.ZP.3402-1/11

Zakopane: Sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków - MOPS.ZP.3402-1/11
Numer ogłoszenia: 13254 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3978 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. (018) 20 147 33, faks (018) 20 147 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków - MOPS.ZP.3402-1/11.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania , wydawania i dowozu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem w okresie od 01-02-2011 do 31-12-2011r. 1) Ustawą z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (jedn. tekst z 2009r. Dz. U. Nr. 176, poz. 1362) 2) Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego - POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - (Dz. U. Nr. 267, poz. 2259 ze zm.) 3) Uchwałą Nr. XLVI/461/2006 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie - określenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy. 4) W skład posiłku wchodzi: - zupa - drugie danie - kompot Jadłospis musi być zróżnicowany. 4) Przewidywana ilość posiłków w trakcie realizacji zamówienia - ok. 19200 5) Przewidywana liczba osób korzystających z posiłków - ok. 80 osób 6) Wymienione w SIWZ ilości posiłków należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać weryfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób . Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7) Posiłki maja być wydawane przez pięć dni w tygodniu, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy. Pięciodniowy jadłospis musi zawierać 2 posiłki mięsne i 3 posiłki bezmięsne. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewnić nie mniej niż 1200 kcal w tym: - białko stanowić ma ok. 12% posiłku - węglowodany ok. 48% posiłku - tłuszcze ok. 30% posiłku (pozostałe: cukry proste, witaminy i mikroelementy). W punkcie żywieniowym musi znajdować się aktualny jadłospis z podaniem gramatury posiłków. 8) Wykonawca musi zapewnić punkt żywieniowy w którym będą wydawane posiłki i umożliwić pobieranie posiłków na wynos w menażkach , oraz w niektórych przypadkach dowóz posiłków do podopiecznych . Punkt żywieniowy, w którym będą wydawane posiłki musi być zlokalizowany na terenie Zakopanego w okolicach dworca .Wykonawca musi zapewnić obsługę dla 100 osób dziennie , w tym 50 osób jednocześnie. 9) Wykonawca określi cenę jednostkową jednego posiłku wraz z podatkiem VAT i cena ta będzie stała niezależnie od rodzaju posiłku. 10) Wykonawca musi posiadać zezwolenie SANEPID-u na prowadzenie działalności gastronomicznej i tytuł prawny do lokalu , gdzie będą wydawane posiłki. 11) Posiłki będą wydawane osobą posiadającym talon obiadowy wydany przez Zamawiającego. 12) Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w zakresie wydawania posiłków. 13) Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli jakości wydawanych posiłków, ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, walorów smakowych oraz estetyki. 14) Posiłki będą wydawane na podstawie bloczków wydanych przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stołówka PRYMUS Agnieszka Kołodziejczyk, Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6,56

  • Oferta z najniższą ceną: 6,56 / Oferta z najwyższą ceną: 6,56

  • Waluta: PLN.