środa, luty 21, 2024

Zakopane: MOPS.ZP.3402-2/10 Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla podopiecznych MOPS w Zakopanem

Numer ogłoszenia: 39874 - 2010; data zamieszczenia: 11.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. (018) 20 147 33, faks (018) 20 147 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MOPS.ZP.3402-2/10 usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla podopiecznych MOPS w Zakopanem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków ( obiadów) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Stołowka Prymus Agnieszka Kołodziejczyk, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

*

Cena wybranej oferty: 139719,63
*

Oferta z najniższą ceną: 139719,63 / Oferta z najwyższą ceną: 139719,63
*

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

*

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 w związku z art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
*

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem uslug sa usługi wymienione w katalogu uslug art.5 ustawy czyli usługi niepriorytetowe. Usługi zywienia (ciepły posiłek- obiad) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem objete sa usługami w ramach -uslugi restauracyjne